در هفته گردشگری منتظر گردشگران از سراسر جهان هستیم

ترکیه در نظر دارد تا در سایه طبیعت زیبا و فرهنگ بی نظیرش شاخه های مختلف گردشگری را در کشور تقویت کرده و تا سال 2023 در میان 5 مرکز اول گردشگری جهان قرار گیرد

در هفته گردشگری منتظر گردشگران از سراسر جهان هستیم

افزایش فعالیتهای گردشگری از قرن بیستم تا به امروز موجب گردیده است تا مردم کشورهای مختلف با اماکن جدید و فرهنگهای جدید آشنا شده و تعطیلات خود را در مکانهای متفاوت سپری نمایند. امروزه از فرهنگ و دریا گرفته تا سلامت و ورزش، انواع مختلفی از گردشگری وجود دارد.

ترکیه در نظر دارد تا در سایه طبیعت زیبا و فرهنگ بی نظیرش شاخه های مختلف گردشگری را در کشور تقویت کرده و تا سال 2023 در میان 5 مرکز اول گردشگری جهان قرار گیرد. 

سازمانهای دولتی مرتبط، بخشهای خصوصی، شهروندان ترکیه که هر کدام بسان سفرای داوطلب گردشگری  می باشند و گردشگرانی که با خاطرات خوب ترکیه را ترک می کنند، در رسیدن به این هدف ما را یاری خواهند کرد.

در این روزها که نحوه گذران تعطیلات برنامه ریزی می شود، در انتظار گردشگران از کل جهان هستیم.

شما هم به ترکیه بیایید و از نزدیک شاهد این زیبایی ها باشید.خبرهای مرتبط