کشف سه جلد قرآن کریم مربوط به دوره عثمانی در فلسطین

سه جلد قرآن نفیس متعلق به 130 سال پیش در فلسطین کشف شد

کشف سه جلد قرآن کریم مربوط به دوره عثمانی در فلسطین

سعید عظیم، موذن مسجد تاریخی عمربن خطاب در منطقه طیبه فلسطین که در زمان سلطان عبدالحمید دوم جزیی از سرزمین عثمانی بودد و امروزه در اسرائیل قرار دارد؛ دو ماه پیش در اثنای تعمیر این مسجد، سه جلد قرآن کریم نفیس متعلق به آن دوره را کشف کرد.

براساس متن عربی مقدمه آن، این مصحف به خط سید مصطفی نظیف افندی تحریر و در تاریخ 1309 هجری/ 1887 میلادی در مطبعه عثمانی چاپ شده است. امام جماعت، متولیان و نمازگزاران این مسجد نیز تاکنون از وجود این مصحف ها بی اطلاع بودند.

وی گفت : تا دو ماه پیش نمی دانستیم که این نسخ اینجا هستند و در میان سایر قرآن های موجود قرار دارد. مسجد درحال تعمیر کلی است و در خلال آن متوجهاین مصحف ها شدیم.

آنها در مطبعه عثمانی و در دوره سلطان عبدالحمید دوم چاپ و به فلسطین ارسال شده و برای ما از اهمیت و ارزش ویژه ای برخوردار است. پس از پایان مراحل بازسازی در نظر داریم این مصحف های 130 ساله را به نمایش عموم بگذاریمخبرهای مرتبط