بزرگترین الماس صورتی جهان به مزایده گذاشته شد

بزرگترین الماس صورتی جهان 37 قراط است

بزرگترین الماس صورتی جهان به مزایده گذاشته شد
بزرگترین الماس صورتی جهان به مزایده گذاشته شد
بزرگترین الماس صورتی جهان به مزایده گذاشته شد

انتظار می رود بزرگترین الماس صورتی جهان که 37 قراط می باشد در مزایده ای در ژنو به قیمت 30 میلیون دلار به فروش برسد. 

 

 

انتظار می رود بزرگترین الماس صورتی جهان که 37 قراط می باشد در مزایده ای در ژنو به قیمت 30 میلیون دلار به فروش برسد. 

 

 خبرهای مرتبط