فستیوال آب در شهر باری ایتالیا

کارشناسان ملی و بین المللی برای سخنرانی در مورد موضوعات تغییرات اقلیمی، سیستمهای آب و اقتصاد قابل تداوم به 4 امین فستیوال آب در شهر باری ایتالیا می روند

فستیوال آب در شهر باری ایتالیا

کارشناسان ملی و بین المللی برای سخنرانی در مورد موضوعات تغییرات اقلیمی، سیستمهای آب و اقتصاد قابل تداوم به 4 امین فستیوال آب در شهر باری ایتالیا می روند. 

در فستیوال همچنین نمایشات فرهنگی، تاتر، رقص، شعر و سینما با سوژه آب اجرا می شود. خبرهای مرتبط