گردش دور دنیا ظرف 17 سال

یک خانواده آژانتینی با یک اتومبیل کلاسیک مدل 1928 از 17 سال بدین طرف در جهان سیاحت کرده و توقفگاه فعلیشان دوبلین می باشد

گردش دور دنیا ظرف 17 سال
گردش دور دنیا ظرف 17 سال
گردش دور دنیا ظرف 17 سال

گردش دور دنیا ظرف 17 سال

یک خانواده آژانتینی با یک اتومبیل کلاسیک مدل 1928 از 17 سال بدین طرف در جهان سیاحت کرده و توقفگاه فعلیشان دوبلین می باشد.

این خانواده که صاحب چهار فرزند می باشد، تاکنون در پبج قاره از بیش از 80 کشور دیدن کرده اند.خبرهای مرتبط