بیش از 28 درصد جمعیت کل ترکیه کودک هستند

جمعیت کودکان در ترکیه نزدیک به 23 میلیون و معادل 28.7 درصد جمعیت کل کشور است

بیش از 28 درصد جمعیت کل ترکیه کودک هستند

بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه شمار کودکان در سال 2016 بیست و دو میلیون و 891 هزار و 140 نفر اعلام شده که 28.7 درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد. 

جمعیت کل ترکیه بر اساس نتایج سیستم ثبت جمعیت با توجه به آدرس شهروندان در پایان سال 2016 هفتاد و نه میلیون و 814 هزار و 871 نفر بوده که از این تعداد 22 میلیون و 891 هزار و 140 نفر را کودکان تشکیل می دهند.

بنا به تعریف سازمان ملل متحد جمعیت گروه 17-0 ساله به عنوان کودک شناخته می شوند. جمعیت کودکان ترکیه در سال 1935، 45 درصد جمعیت کل، در سال 2008، 31.5 درصد جمعیت کل کشور و در سال 2016 نیز 28.7 درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهد.

با این آمار، ترکیه در میان 167 کشور جهان رتبه نود و هفتم را در بیشترین جمعیت کودکان داراست.خبرهای مرتبط