با اثر انگشتان ظریف و کودکانه شان پرتره آتاترک را ترسیم کردند

یک معلم ابتدایی در شهرستان گوموش حاجی کوی در آماسیا، به همراه دانش آموزانش، به مناسبت 23 آوریل روز حاکمیت ملی و عید کودکان، پرتره آتاترک کبیر را با اثر انگشت و دستانشان رسم کردند

با اثر انگشتان ظریف و کودکانه شان پرتره آتاترک را ترسیم کردند
با اثر انگشتان ظریف و کودکانه شان پرتره آتاترک را ترسیم کردند
با اثر انگشتان ظریف و کودکانه شان پرتره آتاترک را ترسیم کردند

با اثر انگشتان ظریف و کودکانه شان پرتره آتاترک را ترسیم کردند

  

دانش آموزان و معلمان با اثر انگشت و دستان خود پرتره آتاترک را ترسیم کردند.
یک معلم ابتدایی در شهرستان گوموش حاجی کوی در آماسیا، به همراه دانش آموزانش، به مناسبت 23 آوریل روز حاکمیت ملی و عید کودکان، پرتره آتاترک کبیر را با اثر انگشت و دستانشان رسم کردند.


خبرهای مرتبط