قرار داد 20 ساله آژدا پکان

آژدا پکان قراردادی 20 ساله با شرکت تهیه موسیقی بست

قرار داد 20 ساله آژدا پکان

آژدا پکان با شرکتی که قرار داد بسته بود، یک قرار داد جدید 20 ساله بسته است.

به نظر خود آژدا، یک قرارداد 20 ساله برای او کافی نیست.

او به خبرنگارها هم گفته است که باید قرارداد 500 ساله می بستیم.

در ضمن آلبوم جدید آژدا هم در راه است و بهزاد گرچک اَر در تهیه این آلبوم با آژدا کار میکند.خبرهای مرتبط