تیلور سویفت و کنسرتی به یاد ماندنی زیر باران

تیلور سویفت با رقص زیبایش زیر باران، طرفدارانش را مست کرد

تیلور سویفت و کنسرتی به یاد ماندنی زیر باران

تیلور سویفت ستاره مشهور جهان، به کنسرتی که در امریکا ترتیب داده بود، بدون توجه به بارش باران، ادامه داد. وی با شوی زیبایی که اجرا نمود، بسیار مورد توجه طرفدارانش واقع شد.

خواننده 28 ساله، در ایالت نیوجرسی امریکا، کنسرتی ترتیب داد و در حین کنسرت بارندگی شروع شد. همه با تصور اینکه کنسرت لغو شده و یا متوقف خواهد شد در انتظار بودند که خواننده مشهور، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است، وارد صحنه شده و کنسرتش را اجرا کرد.خبرهای مرتبط