کنفرانس لیبی از سوی اتحادیه افریقا و سازمان ملل متحد

اتحادیه افریقا و سازمان ملل متحد، با اشتراک یکدیگر، "کنفرانس لیبی" ترتیب خواهند داد

کنفرانس لیبی از سوی اتحادیه افریقا و سازمان ملل متحد

اتحادیه افریقا و سازمان ملل متحد، با اشتراک یکدیگر، "کنفرانس لیبی" ترتیب خواهند داد.

اسماعیل الشرقاوی کمیسر صلح و امنیت اتحادیه افریقا، اعلام داشت که اتحادیه افریقا و سازمان ملل، برای فعالیتهای مشترک در خصوص لیبی و همکاری با یکدیگر، به توافق رسیده اند.

شرقاوی، با اظهار اینکه: "اتحادیه افریقا و سازمان ملل یک کنفرانس مصالحه میان همه لیبیاییها ترتیب خواهند داد"، اعلام داشت  که این تصمیم به تازگی گرفته شده  و تاریخ آن هنوز مشخص نمیباشد.

شرقاوی با اشاره به اینکه همه سازمانهای بین المللی در رابطه با لیبی باید با یک زبان سخن گویند، اظهار داشت که خواستار انجام انتخابات، پس از این کنفرانس میباشند.خبرهای مرتبط