بازگشت سوریه به اتحادیه عرب بررسی نشده است

دبیر کل اتحادیه عرب اظهار داشت که تاکنون بررسی و توافق بر سر موضوع بازگشت سوریه به این اتحادیه صورت نگرفته است

بازگشت سوریه به اتحادیه عرب بررسی نشده است

احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب پس از دیدار با میشل عون رئیس جمهور لبنان در بیروت اظهار داشت که تاکنون بررسی و توافق بر سر موضوع بازگشت سوریه به این اتحادیه صورت نگرفته است.

وی همچنین افزود: بازگشت سوریه به اتحادیه عرب مربوط به توافق سیاسی است. این موضوع در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو بررسی خواهد شد.

ابوالغیط همچنین گفت: من به لبنان آمدم تا رئیس جمهور این کشور را به مناسبت تشکیل دولت جدید تبریک کنم.

دبیرکل اتحادیه عرب دیروز بعد از شرکت در جلسه افتتاحیه نشست سران اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا وارد لبنان شده است.خبرهای مرتبط