نجات 315 مهاجر در آبهای لیبی

گارد ساحلی لیبی 315 مهاجر که قصد رسیدن به اروپا با سه قایق بادی داشتند را نجات دادند

نجات 315 مهاجر در آبهای لیبی

گارد ساحلی لیبی 315 مهاجر که قصد رسیدن به اروپا با سه قایق بادی داشتند را نجات دادند. 

275 مرد، 32 زن و 8 کودک که قصد عبور از طریق مدیترانه به اروپا را داشتند، بازداشت شدند. 

مهاجرین نجات یافته، تبعه کشورهای عربی و آفریقای سیاه هستند. 

ایوب قاسم سخنگوی نیروهای گارد ساحلی لیبی اعلام کرد، 116 مهاجر قاچاق را در یک قایق بادی در شهر زاویه نجات داده اند. 

قاسم افزود، 199 مهاجر دیگر نیز در دو قایق بادی دیگر نجات داده شدند. 

 

 خبرهای مرتبط