گسترش آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا

آتش سوزی در جنگل های جنوب ایالت کالیفرنیای آمریکا که از روز دوشنبه آغاز شده بود با وزش باد گسترش می یابد

گسترش آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا

آتش سوزی در جنگل های جنوب ایالت کالیفرنیای آمریکا که از روز دوشنبه آغاز شده بود با وزش باد گسترش می یابد. 

آتش سوزی به منطقه بل ایر در لس آنجلس نیز سرایت کرد. 

200 خانه و ساختمان در اطراف لس آنجلس در آتش سوخته و نزدیک به 200 هزار نفر منطقه را تخلیه کردند. 

فیلمبرداری سریال های تلویزیونی در منطقه به علت آتش سوزی، متوقف شد. خبرهای مرتبط