ترک وطن در پی یک لقمه نان!

مردم سومالی به علت گرسنگی مهاجرت می کنند

ترک وطن در پی یک لقمه نان!
ترک وطن در پی یک لقمه نان!
ترک وطن در پی یک لقمه نان!

مردم سومالی به علت گرسنگی مهاجرت می کنند.

در سومالی که یکی از گرسنه ترین کشورهای جهان است، هزاران نفر به علت قحطی مجبور به مهاجرت و ترک خانه و کاشانه خود می شوند.

 

مردم سومالی به علت گرسنگی مهاجرت می کنند.

در سومالی که یکی از گرسنه ترین کشورهای جهان است، هزاران نفر به علت قحطی مجبور به مهاجرت و ترک خانه و کاشانه خود می شوند.

 خبرهای مرتبط