هشدار بی مسند در دفتر دادستانی پاریس

هشدار در مورد احتمال بمب گذاری در دفتر دادستانی مالی در پاریس بی مسند از آب در آمد

هشدار بی مسند در دفتر دادستانی پاریس

هشدار در مورد احتمال بمب گذاری در دفتر دادستانی مالی در پاریس بی مسند از آب در آمد.

در نتیجه تحقیقات و بررسی های بعمل آمده هیچ ماده منفجره در محل بدست نیامد.

دفتر دادستانی مالی در پاریس در پی اخبار فوری تلفنی از سوی فردی ناشناس تخلیه گردید.

اکیب های امحا بمب در تمامی ساختمان برای یافتن مواد منفجره بازرسی های گسترده ای بعمل آوردند.

ولی اثری از بمب و یا مواد منفجره بدست نیامده و به بازگشت کارکنان به ساختمان اجازه داده شد.

در فرودگاه اورلی آخر هفته صدای سلاح ها شنیده شده و هزاران نفر از فرودگاه تخلیه شده بود.

یک مهاجم در صدد ربودن سلاح یک سرباز زن در فرودگاه بر آمده ولی از سوی دیگر پرسنل نظامی به ضرب گلوله از پای در آمد.خبرهای مرتبط