ترکیه، پیوند دهنده قلبها-6

معاونت ترکهای خارج از کشور و جوامع خویشاوند

ترکیه، پیوند دهنده قلبها-6

در چهار قسمت اول برنامه به ارائه اطلاعات در زمینه فعالیت های آژانس همکاری و توسعه ترک تیکا در مناطق مختلف جهان پرداختیم. این هفته از فعالیت های نهادی دیگر که فعالیت های ارزشمندی در این جغرافیا دارد سخن خواهیم گفت.

همراه با شما به بررسی فعالیت های معاونت ترکهای خارج از کشور و جوامع خویشاوند خواهیم پرداخت.

معاونت ترکهای خارج از کشور و جوامع خویشاوند در ششم آوریل سال 2010 تاسیس شد. این سازمان، مسئولیت هماهنگی و توسعه فعالیت های مربوط به شهروندان ترک مقیم خارج از کشور، جوامع برادر و دانشجویان خارجی دارای بورس تحصیلی در ترکیه، را بر عهده دارد.

معاونت ترکهای خارج از کشور و جوامع خویشاوند با فعالیت های خود در داخل و خارج از کشور نقش مهمی در تقویت روابط بین جوامع خویشاوند و برادر و تحکیم روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود دارد. دانشجویان دارای بورس تحصیلی در ترکیه نیز سفیر داوطلبانه ترکیه در چهار گوشه جهان به شمار می روند.خبرهای مرتبط