آیا می دانید؟ 5 - صلح در وطن، صلح در جهان

آیا می دانید که اصل اساسی جمهوری ترکیه از سال 1920 بدین طرف، بنابه گفته مصطفی کمال آتاترک " صلح در وطن، صلح در جهان " می باشد؟

آیا می دانید؟ 5 -  صلح در وطن، صلح در جهان

 

آیا می دانید که اصل اساسی جمهوری ترکیه از سال 1920 بدین طرف، بنابه گفته مصطفی کمال آتاترک " صلح در وطن، صلح در جهان " می باشد؟

مصطفی کمال آتاترک می گوید:

هدف " صلح در وطن، صلح در جهان " که یکی از اساسی ترین اصول جمهوری ترکیه است، مهمترین عنصر در رفاه و پیشرفت انسانیت و مدنیت می باشد. تا جایی که توانستیم به این اصل خدمت کرده و خدمت بدان نیز مایه افتخار ما می باشد.

برای  " صلح در وطن، صلح در جهان " تلاش می کنیم.

از هر کجا که در راه صلح ندایی بگوش برسد، ترکیه از صمیم قلب از آن استقبال کرده و از یاری دریغ نکرده است.خبرهای مرتبط