ترکیه پیوند دهنده قلب ها - 4

تشریح فعالیت های آژانس همکاری و هماهنگی ترک موسوم به تیکا

ترکیه پیوند دهنده قلب ها - 4

در سه قسمت اخیر برنامه ترکیه پیوند دهنده قلبها، در رابطه با فعالیت های آژانس همکاری و هماهنگی ترک موسوم به تیکا اطلاعاتی به شما ارائه کردیم. در برنامه امروز پس از یک توضیح کلی در مورد پروژه های این آژانس، این مبحث را به اتمام خواهیم رساند.

پروژه های تیکا از توسعه زیرساخت فنی گرفته تا افزایش ظرفیت سازمانی

تیکا تا سال 1995 در کشورهای دوست و برادر اقدام به اجرای فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کرده و از همان تاریخ تاکنون به پیشبرد فعالیت های آموزشی و فرهنگی نیز متمرکز شده است. همانطور که میدانیم، آنچه که برای یک جامعه بسیار حائز اهمیت است، برخورداری از افراد آموزش دیده و مجرب است. از اینرو، تیکا پس از سال 1995 با همین هدف به فعالیت های آموزشی خود سرعت بخشید. در کشورهای مختلف اقدام به احداث مدرسه، کتابخانه و آزمایشگاه نمود و از سویی نیز تجهیزات فنی بسیاری از دانشگاه ها را فراهم کرد.

با آغاز سالهای دهه 2000 روند جهانی شدن آغاز گردید و بسیاری از کشورها در جغرافیاهای مختلف از شرق تا غرب تحت تاثیر این روند قرار گرفتند. در همین دوره همزمان با شتابی که در زمینه توسعه کشورهای ترک زبان ایجاد شد، پروژه های تیکا در منطقه، به پروژه های افزایش ظرفیت سازمانی مبدل گردید. با غرور و افتخار حفظ میراث تاریخی مشترک پروژه های تیکا در کشورمان همچنان ادامه خواهد یافت.

در کنار تلاش کشورمان برای داشتن نقشی موثر در کل جهان و منطقه، از سالهای دهه 2000 تا به امروز تغییرات بسیار مهمی در سیاست خارجی ترکیه ایجاد شد. در راستای این تغییر، فعالیت های تیکا در جغرافیای وسیعی گسترش یافته و تعداد دفاتر برنامه ریزی و هماهنگی این آژانس که در سال 2002، 12 بود در سال 2011 به 25 و در سال 2012 نیز به 33 افزایش یافت. آژانس همکاری و هماهنگی ترک امروز در 59 کشور جهان با 61 دفتر برنامه ریزی و هماهنگی، پروژه های خود را در 150 کشور به مورد اجرا در می آورد. در سایه سیاست خارجی فعال و اصولی کشورمان، تعداد کشورهایی که این پروژه ها در آنها به مورد اجرا در می آید، رو به افزایش است. ترکیه، بر پایه فعالیت هایی که به واسطه تیکا در کشورهای دوست، برادر و خویشاوند به پیش میبرد، برای تشکیل یک کمربند صلح در منطقه تلاش میکند.

سازمان های دولتی تیکا، نقش یک مکانیزم همکاری مابین دانشگاه ها، نهادهای جامعه مدنی و بخش خصوصی را ایفا میکند. این آژانس کلیه این بازیگران را در بستر مشترکی گرد هم آورده و کمک های توسعه ای ترکیه را به ثبت میرساند. 

کمک های توسعه ای کشورمان که در سال 2002، 82 میلیون دلار بود، این رقم در سال 2017 به 8 میلیارد و 120 میلیون دلار بالغ شده است. در عین حال، ترکیه کشوری است که بیشترین میزان کمک های انسانی در جهان را ارائه میدهد.

تیکا، به همراه کشورهایی که در آنها دفاتر هماهنگی دارد، در 5 قاره جهان نزدیک در 150 کشور فعالیت های همکاری توسعه محور به پیش میبرد. کشورمان به واسطه تیکا، تجربیات و اطلاعات خود را با کشورهای مختلف جهان از اقیانوسیه گرفته تا آسیای میانه، از آفریقا گرفته تا منطقه بالکان و از آمریکای لاتین گرفته تا قفقاز سهیم میشود.خبرهای مرتبط