آیا می دانید؟ 1 - عضویت ترکیه در جمعیت ملل متحد

آیا می دانید که ترکیه در پی دعوت به جمعیت ملل متحد یکی از بزرگترین و مهمترین نهادهای بین المللی جهان ملحق شده است؟

آیا می دانید؟ 1 - عضویت ترکیه در جمعیت ملل متحد

آیا می دانید که ترکیه در پی دعوت، به جمعیت ملل متحد یکی از بزرگترین و مهمترین نهادهای بین المللی جهان ملحق شده است؟

مصطفی کمال آتاترک رهبر کبیر ترکیه در سال 1932 اعلام نمود، ترکیه در صورت دعوت و درخواست، عضویت در جمعیت ملل متحد را که دیگر کشورها برای الحاق به این جمعیت مراجعه کرده و دست و پا می زنند، خواهد پذیرفت. توفیق روشدو آراس وزیر خارجه وقت طی سخنانی در کنفرانس خلع تسلیحاتی که 12 ام آوریل سال 1932 در زنو ترتیب یافت، سیاست خارجی صلح آمیز ترکیه مصطفی کمال را تشریح کرد. فردای آنروز سخنان مذکور آراس در روزنامه " ژورنال د ژنو " یکی از جراید معتبر سوئیس انتشار یافت.

آراس در سخنان خود چنین گفته بود: اگر جمعیت ملل متحد از ترکیه برای عضویت دعوت بعمل بیاورد، حکومت ترکیه با افتخار قبول خواهد کرد.

و بدین ترتیب جمهوری ترکیه پس از دعوت از سوی بزرگترین سازمان بین المللی وقت، در 18 ام ژوئیه سال 1932 به عضویت این نهاد درآمد.خبرهای مرتبط