سیاست اقتصادی - سهم تشویقها برای سرمایه گذاریهای تکنولوژیکی و افزایش آن

برای پایدار بودن صادرات  باید وابستگی شدید تولیدات بر هزینه های واردات را سریعا کاهش داد

سیاست اقتصادی - سهم تشویقها برای سرمایه گذاریهای تکنولوژیکی و افزایش آن

یکی از کانالهایی که بیشترین تاثیر از نوسانات شوکه کننده در نرخ ارز طی ماه آگوست را داشته است، تجارت خارجی بود. در صورتی که رابطه میان داده های تجارت خارجی و نوسانات نرخ ارز را بررسی کنیم، میتوانیم متوجه شویم که رابطه ای مثبت در بخش صادرات و رابطه ای منفی در بخش واردات به چشم میخورد. بدین شکل که افزایش نرخ ارز، به شرطی که بر قیمت واحد اجناس صادرکنندگان تخفیفی طلب نشود و محدودیتی بر مقدار آنها گذاشته نشود، موجب افزایش درآمد در بخش صادرات میشود. ولی در کنار این افزایش در درآمد صادرات، در بخش واردات یک چنین وضعیتی در میان نیست. چرا که با افزایش نرخ ارز، هزینه ها نیز بیشتر خواهد شد. این امر نیز موجب افزایش هزینه واردات و کاهش سرعت در واردات خواهد شد. حال ببینیم که نوسانات در نرخ ارز طی ماههای اخیر، چه انعکاسی بر اقتصاد ترکیه داشته است؟

پس از افزایش نرخ ارز در اقتصاد ترکیه، در ماه اکتبر روند مهمی از نظر تعادل تجارت خارجی به میان آمد. بر أساس داده های تجارت خارجی ماه اکتبر که اعلام شده ولی قطعی نمیباشد، باید گفت که در بخش صادرات ترکیه، رکوردی تاریخی شکسته شده است. میزان صادرات، 15.7 میلیارد دلاری در ماه اکتبر، در کل 12 ماه، به 166.8 میلیارد دلار رسیده است. نسبت صادرات به واردات در ماه اکتبر، 96.7 درصد بوده است که نشان دهنده عملکردی موفق میباشد.

هر چند که با بررسی جزئیات این بهبود در تعادل تجارت خارجی، کاهش واردات جلب توجه میکند، ولی باید گفت که افزایش ارقام صادرات، تحولی مهم محسوب میگردد.

در خصوص افزایش صادرات و حمایت از آن، هم افزایش نرخ ارز و هم پس از آن دوره، سیر این نرخها در سطحی که پیش بینی شده است، نشان میدهد که این روند در متعادل سازی اقتصاد، تاثیر بسزایی خواهد داشت.

همچنین به وضوح می توان دید که برای پایدار بودن صادرات  باید وابستگی شدید تولیدات بر هزینه های واردات را سریعا کاهش داد.

این گام از جهتی تاثیر مثبت بر تولیدات داشته  و از سویی نیز کسری تجارت خارجی و در همین راستا کسری حساب جاری را کاهش خواهد داد.

امروز با رشدی که در صادرات به دست امده است، زمان پایدارسازی این ساختار میباشد. باید صادرات را هم از طریق کانالهای داخلی و هم از طریق کانالهای خارجی، تشویق کرد و برای صادرات از سوی کوچکترین محلهای کار، حتی از سوی کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز باید راه را باز کرده و فرصتهای مختلفی ارائه کرد.

برای توسعه همکاریهای تجاری در بخش بین المللی و توسعه شراکتها، باید محیط سرمایه گذاری را بهبود داد. تشویق مستقیم سرمایه گذاران خارجی در این وضعیت، به شکل مسئله ای بسیار مهم در آمده است.

مهمتر از همه اینکه، کاهش هزینه تولید و کاهش هزینه بهره ها برای یک محیط رقابتی و کاهش سطح بهره ها به سطحی معقولانه بسیار مهم است.

حال باید دید که چه محصولاتی را باید صادر کنیم؟ چگونه ظرفیت صادرات را افزایش دهیم؟ همانطور که میدانیم، پاسخ این سوالها، افزایش تولید میباشد. افزایش تولید نیز با افزایش ظرفیت شرکتها ویا یافتن نقاط سرمایه گذاری جدید و توسعه های جدید مقدور است.

اینها گزینه هایی هستند که در میان مدت بسیار معقولانه و مهم میباشند. ولی از این امر نیز نباید چشم پوشی کرد، یک قطار تکنولوژی که در اقتصاد جهانی با سرعت پیشروی میکند وجود دارد. باید در این قطار جای خود را برای هر مسیری که در راه تحقیقات – توسعه و ابداع باید طی کنیم، جدا کنیم.

امروز هنگامی که سخن از سرمایه گذاری به میان می آید، تشویقهایی که برای سرمایه گذاریهایی با منشاء تکنولوژی داده میشود، باید یک گام جلوتر جای بگیرد. سهم تشویقها برای سرمایه گذاریهای تکنولوژیکی در میان کل سرمایه گذاریها، باید افزایش یابد.

به همین دلیل به همان اندازه که یافتن بازارهای صادراتی جدید برای داستان جدید ترکیه در صادرات مهم میباشد، سرمایه گذاریها با تکنولوژی پیشرخبرهای مرتبط