خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - نتایج ملحق شدن تروریستهای خارجی به گروه تروریستی پ ی د

در بنیه گروه تروریستی پ ی د / ی پ گ شاخه سازمان تروریستی پ ک ک در سوریه تعداد بیشماری تروریست خارجی غربی وجود دارد

خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - نتایج ملحق شدن تروریستهای خارجی به گروه تروریستی پ ی د

 

در بنیه گروه تروریستی پ ی د / ی پ گ شاخه سازمان تروریستی پ ک ک در سوریه تعداد بیشماری تروریست خارجی غربی وجود دارد.

واژه تروریست خارجی با رخنه سریع سازمان تروریستی داعش بسال 2014 در سوریه و عراق مطرح گردید. دعوت داعش از طرفداران خود در چهارگوشه جهان برای جنگ در منطقه، موجب شد تا شورای امنیت سازمان ملل در 24 ام سپتامبر سال 2014 قطعنامه شماره 2178 با عنوان " تروریست های خارجی " را صادر بکند. واژه تروریست خارجی در قطعنامه مذکور چنین تعریف شده است: افرادی که با هدف اشتراک در درگیریهای مسلحانه و تحقق بخشیدن به فعالیتهای تروریستی در خاکهای دولت دیگری سیاحت کرده و آموزش تروریستی دیده و یا می دهند، تروریست خارجی می باشند.

در پی توسعه موجودیت داعش در سوریه، از سال 2014 بدین طرف، صدها تروریست خارجی از بسیاری از کشورها به گروه تروریستی پ ک ک / پ ی د پیوستند. فقط کشورهای غربی با این موضوع علاقه دار نشدند. این موضوع با اسامی چون جنگجویان داوطلب و لژیونرها در درجه دوم اهمیت قرار داده شد. کشورهای غربی تنها با جنگجویان ملحق شده به آندسته از سازمانهای تروریستی که در چهارچوب اعتقادات رادیکال فعالیت می کنند، علاقه دار می شوند. در رابطه با الحاق غربیون و اروپائیها به پ ی د هیچ اقدامی انجام نگرفت. پ ک ک / پ ی د در سال 2014 از طریق اینترنت و رسانه های اجتماعی از خارجیان خواستار جنگ علیه داعش گردید. در این چهارچوب حدود 500 تروریست خارجی از انگلستان، امریکا، کانادا، استرالیا، آلمان، دانمارک، یونان، فنلاند و فرانسه در صف پ ک ک / پ ی د جای گرفتند. 17 تروریست نیز در درگیریهای واقع در منطقه بهلاکت رسیدند.

در حال حاضر تاسیس یک دولت کرد از نظر سازمان تروریستی پ ک ک بصورت ابزاری برای ترویج اینترناسیونال سوسیالیست در آمده است. پروژه هایی چون " خودگردانی دموکراتیک " که با اجرائیات پ ک ک هیچ ارتباطی نداشته و برغم این با عبارات پر زرق و برق در دستورکار جای داده می شود، به جنبشهای ورای خاورمیانه الهام می بخشند. اکنون صدها شبه نظامی رادیکال که در صف های پ ک ک / پ ی د جنگیده، فقط دیر یا زود با آموزشهای مسلحانه، تجارب خشونت آمیز، ارتباط با جرائم و افکار رادیکال خود به غرب باز خواهند گشت، وجود دارد. در این میان به ارتباط و پیوندهای تاریخی پ ک ک با گروههای چپگرای افراطی در اروپا واقف می باشیم. از اینرو تروریستهای غربی که روزی باز خواهند گشت، از نظر امنیت و نظام بین المللی، کمتر از دیگر جنگجویان خارجی خطرناک نمی باشند.

سکولار بودن پ ی د بعنوان علت اصلی حمایت غرب از این گروه تروریستی نشان داده می شود. فقط در مورد این موضوع یک اشتباه برداشتی وجود دارد. زیرا سکولار بودن پ ی د با سکولاریزم مدرن و برداشت دموکراتیک غربی،از دور و نزدیک هیچ ارتباطی ندارد. پ ی د سکولاریزم شوروی سابق و حزب کمونیست چین را دنبال می کند. برای همین سکولار بودن پ ی د نمی تواند برای تجدید بنیه سوریه، به لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی تبدیل بشود. در حال حاضر بافت اجتماعی – سیاسی و مدلهای تولید اقتصادی که تحت کنترل بالفعل پ ی د اجرا می شود، به جوامع بسته در چهارچوب یک مدل مائوئیست متکی می باشد. انتظار برخاست یک منطقه صاحب برداشت غربی از خاکهای تحت کنترل پ ی د در سوریه، اشتباه بزرگی خواهد بود. برداشتهایی چون اقتصاد بازار آزاد، فردگرایی، آزادی بیان و کارآفرینی لیبرال هرگز در این مناطق وجود نخواهد نداشت. زیرا پ ی د خواب یک جامعه بسته را دیده و خود را با مفاهیم نئومائوئیست و نئواستالینیست تعریف می کند.

کشورهای غربی سازمان تروریستی داعش را بعنوان تهدید بزرگی هم برای سوریه، هم عراق و هم تمامی جهان مشاهده می کنند. این تثبیت بسیار درستی می باشد. فقط افرادی را که برای جنگ با داعش به صف پ ک ک / پ ی د ملحق می شوند، بعنوان تروریست خارجی مشاهده نمی کنند. این نیز اشتباه بزرگی محسوب می شود.

نمی توان گفت که در پایان مبارزه با داعش، تروریستهای خارجی فعال در بنیه پ ک ک / پ ی د و منسوبین این سازمان تروریستی در ترکیه و یا دیگر کشورها دست به اقدامات تروریستی نخواهند زد. آیا این امر تضمینی دارد؟ این افراد بعد از پاکسازی سوریه و عراق از داعش چه خواهند شد؟ آیا این اشخاص که با هویت مارکسیست – لنینیست شناخته می شوند، در بازگشت به غرب یعنی به کشورهای خود، برای گروهی که برخلاف خود فکر می کنند، تهدید تروریستی تشکیل نخواهند داد؟

خلاصه کلام، شناختن حیطه ای برای تروریستهای غربی و جنبشهای آنارشیست در شمال سوریه و همچنین دادن امکان برای افزایش قابلیتهای عملیاتی آنها، در میان و دراز مدت از نظر امنیت غرب و اروپا ریسکهای بزرگی بهمراه خواهد آورد. غرب دیگر بایستی در این خصوص تدابیری اتخاذ کرده و حمایت از پ ی د / ی پ گ را قطع بکند. دولتهای غربی باید به این فکر بکنند که آندسته از شهروندانشان که بعنوان جنگجو به صف پ ی د / ی پ گ پیوسته اند، می توانند روزی بعنوان یک " ژوزف استالین " پتانسیل به خاکهای خود باز گردند.خبرهای مرتبط