هلندیها هنوز از دو جنگ اول و دوم جهانی عبرت لازم را کسب نکرده اند

رییس ترک مجمع پارلمانی ناتو اقدام هلند را محکوم کرد.

هلندیها هنوز از دو جنگ اول و دوم جهانی عبرت لازم را کسب نکرده اند

عثمان آشکین باک، رئیس هیات ترکیه در مجمع پارلمانی نانو، ضمن بیان اینکه ترکیه انتظار دارد تا دولت هلند با توجه به حضور دو کشور در پیمان ناتو، همانند یک متفق با ترکیه رفتار کند تصریح کرد:" مقامات هلندی را به پاینبدی به ارزشهایی فرامی خوانم که همواره از آنها همانند چماق علیه دیگران استفاده می کنند و از آنها می خواهم که رفتارهای مبتنی بر ریاکاری و  دوگانگی را رها کنند."

باک در بیانیه خود همچنین اقدام به محکوم کردن رفتار هلند در راستای ممانعت از سفر مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه جهت گردهمایی با شهروندان ترک در روز 11 مارس کرد.

وی با بیان اینکه اقدامات غیرانسانی هلند در همان روز، در رابطه با خانم فاطمه بتول  سایان وزیر خانواده و امور اجتماعی ترکیه نیز به هیچ وجه قابل قبول نیست تصریح کرد:" چنین برخوردی با یک وزیر، با نماینده ملت ترکیه و همچنین با یک زن به معنی توهین به دولت و  ملت ترکیه است و با ارزش های جهانی به معنای کامل کلمه مغایر می باشد."  

عثمان آشکین باک افزود:" به عنوان رییس ترک مجمع پارلمانی ناتو رفتار کاملا متضاد هلند در قبال نمایندگیهای ترکیه، شهروندان ترک و ارزشهای دیپلماتیک و دمکراتیک را هدف تلعین قرار می دهم."

وی اظهار داشت که این قبیل رفتارهای خصمانه هلند در برابر ترکیه به عنوان یکی از بنیانگذاران ناتو و نیز برخوردار از رابطه ای 400 ساله با هلند، با توافقنامه وین در مورد مناسبات دیپلماتیک مصوب سال 1961 و نیز توافقنامه مناسبات کنسولی مصوب سال 1963 بطور کامل مغایر است و به معنی نقض آشکار این توافقنامه ها می باشد.

IGKNIHDوی با بیان اینکه مقامات امنیتی هلند علیه جامعه ترک مقیم این کشور که خواستار استفاده از حق بدهی تجمع خود بودند ضمن استفاده از قوه بی رویه قهریه، رفتاری غیر انسانی از خود نشان داده و مسئولیت بین المللی خود را به صورت واضحی نقض کرده اند افزود:" این در حالی است که هلند به عنوان عضو شورای اروپا موظف به مسئولیت پذیری در برابر توافقنامه حقوق بشر اروپا است."

عثمان آشکین باک در بیانیه خود افزود:"این رویداد جدی آزمون مهمی برای اتحادیه اروپا است. اگر اتحادیه اروپا، در قبال این رفتار هلند واکنش تندی نشان ندهد وجهه آسیب دیده خود را بیش از پیش تخریب خواهد کرد. قاره اروپا در چنگال بیماری اسلام هراسی و ترک هراسی ناله می کند.  با تاسف مشاهده می کنم که چگونه مدعیان و واعظان حقوق بشر، حقوق و دموکراسی، از مشاهده واقعیات عمیقا دردآور و مرگ دهها میلیون انسان در جنگهای جهانی اول و دوم هنوز درس عبرت لازم را نگرفته اند. من امیدوارم که این شیوه فاشیستی و آن دردهای عمیق، قادر به تکرار، گسترش و نفوذ در سراسر اروپا نشود. "

وی تصریح کرد:" باردیگر اقدام فاشیستی و بی ادبانه هلند که هیچ تناسبی با حقوق بشر و آزادیها ندارد را محکوم می کنم و مقامات هلندی را به پایبندی به ارزشهایی فرامی خوانم که همواره از آنها همانند چماق علیه دیگران استفاده می کنند و از آنها می خواهم که رفتارهای مبتنی بر ریاکاری و  دوگانگی را رها کنند."

 خبرهای مرتبط