د ترکیې نامتو لامبوزنې شایقې ارجمن د انترکتیکا په سړو اوبو کې ازاده غوټه ووهله.

Şahika ercümen


پيوندونه: