د كوت العماره نوې په زړه پورې ډرامه

د ټي آر ټي لخوا د يوې نوې په زړه پورې ډرامې د جوړېدلو چارې پيل شوې. 


پيوندونه: