۴۵۰۰ كلن منګى بېرته تركيې ته راوړل شو.

 

دا منګى د تېلما بيسوپ لخوا په ۱۹۶۰مو كلونو كې له تركيې اخيستل شوى و، د تاريخي ارزښت د معلومېدلو وروسته د تېلما لخوا د تركيې موزيم ته وسپارل شو. 


پيوندونه: منګى