په فرانسه كې اعتصابونه

په فرانسه كې د هوايي كرښو په اړه اعتصابون دوام لري. 


پيوندونه: