د هالنډ دوه مخې ډيموكراسي!

په هالنډ كې د تركيې د بهرنيو چارو او د كورنۍ او ټولنيزو سياستونو د چارو وزيرانو ته د خبرو اترو د اجازې د نه وركولو نه وروسته د تركي هېوادوالو سره د هالنډ د پوليسو غير انساني چلند 


پيوندونه: هالنډ