ويډيو تر پايه وګورئ!

په آستراليا كې يو نشه غل غوښتل چې د شپې درې بجې يوې مغازې ته ننوزي. 

پايله يې داسې شوه!


پيوندونه: