ترحم او انسانيت بايد له دې خوك زده شي

دا خوك د يو ژوبڼ په حوض لوېدلى كارغه ژغوري!


پيوندونه: كارغه , ژوبڼ , خوك