خلك سپي او پېشوګانې ساتي، دې سړي مار ساتلى!

په سوېلي امريكا كې يو سړي په خپل كور كې داسې مار ساتلى چې اوږدوالى تر ۵ مترو زيات دى. 


پيوندونه: مار