غلا او كيسه بري هم مهارت غواړي!

له بده مرغه ځينو كسانو غلا او كيسه بري د ځان لپاره مسلك ګرځولى. كه باور نه لرئ دا ويډيو وګورئ!


پيوندونه: