د اسمانڅكې ودانۍ د بام پر سر ښيښه ايي حوض!

دا سړى د داسې حوض پر سر روان دى چې د يوې اسمانڅكې ودانۍ پر بام جوړ شوى دى. 


پيوندونه: