د مرګ او ژوند ترمېنځ باريكه خط پدې ويډيو كې ليدلى شئ!

يو باز چې غواړي يوه غرنۍ بيزه چې تر خپل وزن يې څو برابره زياته ښكار كړي. د دواړو ترمېنځ مجادله په ليدلو ارزي. 


پيوندونه: