د كپچه مار او نولي بې آمانه نښته!

په هندوستان كې د سرك پر غاړه د يو كپچه او نولي بې آمانه نښته د نندارچيانو لخوا ثبت شوه!


پيوندونه: هندوستان , مار