چې دا بيزه به هلته څه كوي؟!

په روسيه كې يوه بيزه د ښكرونو نه د برېښنا د مزو پورې را ځوړنده شوې ده. 

د اطفايې ټيم ورته هم هك حيران دى چې دا بيزه څرنګه هلته ځوړنده شوې ده!


پيوندونه: بيزه