سوريه : د بشريت د وجدان د محاسبې ځاى.

سوريه : د بشريت د وجدان د محاسبې ځاى.

لوى آفتونه ځينې وختونه خلكو د عبرت لوى درسونه هم وركوي. پدې چوكاټ كې د سوريې د كورنۍ جګړې له امله د روان ناورين د عبرت درس د نړۍ د ټول بشريت وجدان ته متوجه دى.


پيوندونه: