د آلفارابي دعا

د آلفارابي دعا

د اسلام د ستر عالم او فيلسوف ابو نصر محمد بن محمد الفارابي مشهور دعا چې د اسلامي فلسفې د مهمو څانګو د يو ځاى كولو افتخار هم لري نه يواځې د فلسفې د زده كوونكو بلكې د فلسفې د مينه والو او د معنويت غوښتونكو لپاره هم ځانګړى اهميت لري.


پيوندونه: