د تركيې لخوا د جوړو شوو وسلو او مهماتو لنډ ليست

د هغو وسلو او مهماتو لنډ ليست چې د تركي انجينيرانو او شركتونو لخوا جوړې شوي دي. | تركيه د دفاعي صنايعو او وسلو جوړولو په برخه كې په خپل ځان باندې د اتكا لپاره مهم ګامونه پورته كوي. 

د هغو وسلو او مهماتو لنډ ليست چې د تركي انجينيرانو او شركتونو لخوا جوړې شوي دي.

تركيه د دفاعي صنايعو او وسلو جوړولو په برخه كې په خپل ځان باندې د اتكا لپاره مهم ګامونه پورته كوي. 

 

د هغو وسلو او مهماتو لنډ ليست چې د تركي انجينيرانو او شركتونو لخوا جوړې شوي دي.


پيوندونه: وسلې , دفاعي صنايع