د تركيې لخوا د جوړو شوو وسلو او مهماتو لنډ لېست

56.jpg | تركيه د دفاعي صنايعو په برخه كې په خپل ځان د اتكا لپاره په پرمختللې ټېكنالوژۍ سمبال وسلو او مهماتو جوړولو ته ځانګړى اهميت وركوي. 

56.jpg

تركيه د دفاعي صنايعو په برخه كې په خپل ځان د اتكا لپاره په پرمختللې ټېكنالوژۍ سمبال وسلو او مهماتو جوړولو ته ځانګړى اهميت وركوي. 


پيوندونه: