د ميليوني پرتمينې غونډې لومړي انځورونه

د ميليوني پرتمينې غونډې لومړي انځورونه |

د ميليوني پرتمينې غونډې لومړي انځورونه

په استانبول كې د ديموكراسۍ او شهيدانو د غونډې لپاره سلګونه ګونه زره كسان را روان دي. 


پيوندونه: شهيد