سكاټلنډ هم خپلواكي غواړي!

د سكاټلنډ د ملي ګوند مرستيال اګنوس رابرټسن څرګنده كړه چې له انګلستانه د خپلواكۍ د ترلاسه كولو په موخه به ټولپوښتنه وكړي.

سكاټلنډ هم خپلواكي غواړي!

 

د سكاټلنډ د ملي ګوند مرستيال اګنوس رابرټسن څرګنده كړه چې له انګلستانه د خپلواكۍ د ترلاسه كولو په موخه به ټولپوښتنه وكړي.

دې ګوند د جون په مياشت كې د انګلستان په پارلمانې ټاكنو كې د سكاټلنډ لپاره د جلا شوو ۵۶ چوكيو نه ۳۱ ګټلې دي.

سكاټلنډ په ۲۰۱۴م كال كې د خپلواكۍ په موخه ټولپوښته ترسره كړې وه چې پايله يې د جدايي غوښتونكو په ګټه نه وه.

خو له اروپايي ټولنې د انګلستان د وتلو نه وروسته يو ځل بيا د سكاټلنډ د خپلواكۍ موضوع را برسېره شوې دهاړوند خبرونه