Турската економија од септември 2015 наваму првпат даде тековен вишок

Дефицитот на тековната сметка во изминатите 12 месеци се намали на 51 милијарди 125 милиони долари

Турската економија од септември 2015 наваму првпат даде тековен вишок

Централната банка на Република Турција ги објави податоците за билансот на плаќања за август 2018.

Според тоа, дефицитот на тековната сметка во август минатата година изнесуваше 923 милиони долари, додека годинава во исиот период беше забележан суфицит од 2 милијарди 592 милиони долари.

Врз база на наведените податоци, дефицитот на тековната сметка во изминатите 12 месеци се намали на 51 милијарди 125 милиони долари.Слични вести