Globális Perspektíva (45)

Az ankarai Yıldırım Beyazıt Egyetem Politikatudományi Karának dékánja, Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL elemzése a témában...

Globális Perspektíva (45)

Európában egy ideje széles körben vitatkoznak az európai Iszlámról. Azzal együtt, hogy egy legnagyobb részt a muszlimokra irányuló vitáról van szó, a vitatkozó felek többnyire európai államok, biztonsági szervezetek, nyugati tudósok és írók.

 

Az ankarai Yıldırım Beyazıt Egyetem Politikatudományi Karának dékánja, Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL elemzése a témában...

 

Nem mondhatjuk, hogy a vita alapjában véve ne lenne helyénvaló. A globalizáció által a különböző személyiségek, kultúrák, vallások és nyelvek képviselői közelebb kerülnek egymáshoz, együtt élnek. Ez az együttélés az oszmán birodalomhoz hasonló országok számára nagyon is jól ismert, ám a nyugat számára új. Korábban kapcsolataik más vallású és kultúrájú országokkal évszázadokon át kimerültek a gyarmatosító-gyarmatosított viszonyban, s mondhatjuk, hogy a Nyugat csak az országokból érkezett bevándorlók által találkozik a különbségekkel. Ez az időszak egyben a modern, központosított nemzetállam időszaka, s így még inkább megnehezíti a különbözők egymás mellett élését.

 

Az Iszlámmal egybecsengő európai kultúra

A más történelemmel, vallással és kultúrával bíró emberek ma többször élnek együtt, így ennek eredményei mindenképpen érdeklik az államokat, szervezeteket, gondolkodókat.

Az európai Iszlám célja nem az Európán kívülről érkezett különböző muszlim gyakorlati formák, hanem az Európától, belülről fakadó, Iszlámnak megfelelő gyakorlatok előmozdítása, ami érthető helyzet. Ahhoz, hogy megértessük az európai Iszlámot, látni kell, hogy az Iszlám mindenhol tartalmaz helyi, nyelvi, kulturális és hasonló területekre vonatkozó elemeket. Így a törökországi és a közel-keleti, balkáni vagy távol-keleti Iszlám-felfogás és gyakorlat, bár lényegét és elveit tekintve ugyanaz, bizonyos mértékben mégis különbözik egymástól. Ezért az európai muszlimoknak nem az emberek származási helyén gyakorolt Iszlám-felfogást és gyakorlatot kell átvenniük, hanem, amennyiben megmaradnak a vallás keretei között, az európai kultúrát, életmódot és felfogást helyezhetik előtérbe. Ahogy az afrikai, közel-keleti, távol-keleti napi életformát, folklór elemeket, művészet-vagy irodalomfelfogást Törökország vagy más országban sem biztos, hogy szívesen fogadják, tudnunk kell, hogy Európa sem biztos, hogy jól áll hozzá. Ez nem abból származik, hogy e kultúrák képviselői tévednének, hanem minden társadalom a saját hazájának megfelelő, saját kultúrát alakított ki. Az élőhely szerint bizonyos arányban magukévá tevő emberek egy nyitott és civilizált társadalomban feltétlenül támogatást kapnak arra, hogy saját kultúrájukat is életben próbálják tartani.

Az Iszlámnak megfelelő európai kultúra nemcsak az Európába érkezők, hanem Európa eredeti lakosai számára is hasznos. Amikor az Iszlámnak megfelelő európai kultúráról beszélünk, arról van szó, hogy el kell hagyni az olyan, európai kultúrában jelen lévő vonásokat is, mint a rasszizmus, fasizmus vagy nácizmus.

Egyes esetekben, amikor az európai Iszlámról esik szó, azt is hangsúlyozzák, hogy az Európába érkező nem bírnak olyan globális érvényű értékekkel, mint az egyenlőség, szabadság, emberi jogok, pluralizmus vagy a másokkal való békés egymás mellett élés. De azt is mondhatjuk, hogy az utóbbi időben maga Európa is eltávolodott ezektől az értékektől. Gondoljunk csak a menekülteket emberszámba nem vevő, egyre inkább idegen- és Iszlám-ellenes hozzáállásra. A közvélemény-kutatásokban egyre nő azok aránya, akik félnek azoktól, akik mások, és nem akarják őket szomszédjuknak vagy munkatársuknak.

 

Nem liberális, hanem biztonságos európai Iszlám

Az írásokat és a nyugati államok szabályozását tekintve az európai Iszlámról folytatott vita a polgári, kulturális értékekre irányuló vitának tűnik. Az európai államok sokkal inkább a biztonság kérdése felől közelítenek ehhez a vitához. Épp ezért a kutatások többnyire nem a kultúra, egymás mellett élés, pluralizmus, hanem biztonság szemszögéből, a biztonsági vagy hírszerző szervezetek irányításával történnek.

Ha biztonsági problémáról van szó, kétségtelenül fontos a kérdés biztonsági oldala is. De a problémát csak tovább mélyíti, ha egy embermilliókat érintő társadalmi, kulturális, politikai kérdéshez kizárólag a biztonság szemszögéből közelítenek. Az, hogy az államok informálódni akarnak, és új szervezeteket hoznak létre az új helyzetekben, az teljesen érthető és szükséges is. De a céljuk a megértés kell legyen, nem az elnyomás, megváltoztatás vagy ítélkezés. Ezért az európai államoknak ahelyett, hogy olyanokat neveznek ki az Iszlám kapcsán létrehozott szervezetek élére, akiknek semmi közük nincs az Iszlámhoz, inkább muszlimokat kellene e szervezetekben választaniuk. A kutatásokat pedig nem a biztonsági vagy hírszerző szervezetek, hanem civil szervezetek irányításával kell folytatni.

 

Ami a muszlimok dolga…

Az európai Iszlám keretében a muszlimok kötelessége, hogy erkölcsös viselkedést tegyenek magukévá, és ne csak bírálják az európai országokat. Az, hogy ma a Nyugaton élő muszlimoknak műveltségi, gazdasági, politikai, gondolkodásbeli és akadémikus problémái vannak, és magas közöttük a bűnelkövetők aránya, nagy mértékben a muszlimok és szervezeteik felelőssége.

Emellett a muszlimoknak képviseltetniük kell magukat, és hallatniuk kell hangjukat az országban, ahol élnek.

Az érintett ország vezetőivel szorosabban kell együttműködniük, közvetlen és nyílt kapcsolatot kell létrehozniuk, a létrejött vagy létrehozott félelemteli légkört el kell oszlatniuk.

 

Mit ér Európának a közösségi erejét vesztett Iszlám?

Egyes körök, amikor európai Iszlámról beszélnek, egy mindentől, közösségtől, családtól, minden jellemzőjétől megfosztott Iszlámot vagy muszlimot céloznak meg. Pedig Európában a világ minden más részénél elterjedtebb a csonka családok, elhagyott gyermekek, vérfertőzés, kábítószerhasználat és hasonló problémák. Európa társadalmi értelemben gyorsan veszít az emberi értékekből, a magas gazdasági elégedettség miatt az emberek már nem elégszenek meg a megengedett, normális kapcsolatokkal, a vadság korszakát élik. Az Iszlám értékei talán ebben a témában az utolsó várat jelentik, amely még nem áll ostrom alatt. Ezért a közösségi, családi, emberi jellemzőit elvesztett Iszlám csak Európa összeomlását gyorsítaná fel.

 

A keresztényeknek és zsidóknak is támogatniuk kell a muszlimokat

Azt, hogy ez a fajta muszlimság nem nyer semmit, láthattuk a zsidóság és kereszténység által megélt hasonló folyamat során is. Úgy gondolom, hogy a társadalmi értékek ilyen mértékű degradálódása, az erkölcsi hanyatlás, a túlzott önzés a zsidókat és keresztényeket is zavarja, sőt, az emberi értékektől teljesen meg nem fosztott szekuláris embereket is. Mindezek az értékek alapjában véve megvannak a zsidóságban és kereszténységben is, ezért nekik is fel kell emelniük ezen értékek megsemmisítése ellen.

 

Az európai muszlimoknak maguknak kell alakítaniuk napirendjüket

Mindemellett a muszlimoknak, legyenek Afrikában, Amerikában, Kínában, Indiában, a Közel-Keleten, vagy témánk szempontjából éppen Európában, saját maguknak kell alakítaniuk napirendjüket. Hogy hogyan? Erről a jövő héten szólunk majd.

 

Az ankarai Yıldırım Beyazıt Egyetem Politikatudományi Karának dékánja, Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL elemzését ismertettük a témában...

 

 



Még több hír