یکصد و دومین سالگرد پیروزی انا فارتا لار

یکصد و دومین سالگرد پیروزی انا فارتا لار

در یکصدودومین سالگرد انا فارتالار واقع در چناق قلعه، در گیلی بولو و چناق قلعه مراسم بزرگداشت تدویر گردید.