طیاره کارگوی ترکیه سقوط کرد

طیاره کارگوی ترکیه سقوط کرد

این حادثه در نزدیکی میدان هوائی ماناس در بشکک پایتخت قیرغزستان رخ داد