اعتصابات کارکنان اییرفرانس

اعتصابات کارکنان اییرفرانس، بزرگترین شرکت هوانوردی ملی فرانسه که درفواصل معین از ماه فبروری بدینطرف ادامه دارد، باعث استعفا گردید