تقویت نیروهای مسلح تورکیه در مرز سوریه

تورکیه نیروهای مسلح خویش را در مرز سوریه تقویت میکند .