نخستین پرواز هلی کوپتر ملی تورکیه

نخستین پرواز هلی کوپتر T625 تورکیه با موفقیت انجام شد