انفجار در کابل

در حمله تروریستی با بمب درشهرکابل افغانستان دست کم ده تن کشته شده و دهها تن نیز مجروح شدند. مسئولیت این حمله خونین را سازمان تروریستی داعش بر عهده گرفت