امحای قطار سلاح و مهمات تروریستان ی پ گ/ پ ک ک از جانب نیروهای مسلح تورکیه

امحای قطار سلاح و مهمات تروریستان ی پ گ/ پ ک ک از جانب نیروهای مسلح تورکیه